Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Utbygger Hylkje Invest ønsker å bygge tre blokker på tomten nedenfor Ørnahaugen i Fyllingsdalen.
    (Illustrasjon: Dark Arkitekter)

Fortetting til besvær i Fyllingsdalen

Bergen kommune har vedtatt at byen skal fortettes. Sentrum av Fyllingsdalen er en slik byfortettingssone. For naboer som blir direkte berørt, er dette problematisk. For utbyggere kan prosessen frem til godkjent plan og byggestart være lang. Interesser står mot hverandre. Hvem sine ønsker og behov skal veie tyngst?

Utbygger Hylkje Invest AS jobber med å få godkjent en privat reguleringsplan i Hjalmar Brantings vei 8. Tomten strekker seg langs Hjalmar Brantings vei i vest og langs FV540 i sør. Enklere forklart ligger reguleringsområdet ved siden av de gamle lokalene til Foto Knudsen i Fyllingsdalen. Foto Knudsen tomten er allerede godkjent til urbane boliger og næring.

Ansvarlige arkitekter for prosjektet er Dark Arkitekter AS, samt plankonsulent Opus AS. Planen er å bygge tre boligblokker med næringslokaler og torg på tomten. Naboer på Ørnahaugen blir direkte berørt.

Naboer kritiske til prosjektet
Som Sydvesten skrev 14. desember i fjor, fortviler naboer på Ørnahaugen over prosjektet. De mener at høyden på blokkene fører til tap av utsikt, at de mister sol og får mer innsyn. De er også bekymret for verdiforringelse på egen eiendom, og de mener utbygger ikke har informert de godt nok.


Ifølge Hylkje Invest har de i mange år hatt utviklingen av dette området under planlegging, og brukt mye tid og ressurser for å komme frem til en løsning for videre behandling. Blant annet har de avholdt en arkitektkonkurranse der seks store arkitektkontorer ble invitert til å delta. Forslaget til Dark Arkitekter AS ble valgt som den beste løsningen.

Utbygger og plankonsulent Opus understreker at det fortsatt er tidlig i prosessen.

- Det er mange trinn en skal gjennom for å få godkjent en privat reguleringsplan. Man følger en prosess mot kommunen og er nå kommet til 1. gangs behandling. Da har utbygger sendt alt av informasjon om prosjektet inn til fagavdelingen i kommunen. Kommunen har 12 uker på å behandle saken, men saksbehandlingen blir gjerne stoppet når kommunen ønsker mer informasjon. Vi sendte dette prosjektet inn til 1. gangs behandling i august 2017, og saken er ennå ikke ferdig behandlet. Så der står vi nå, sier Kari Sørbø, prosjektleder hos Opus.

- Kostnadskrevende endringer

- Naboene mener de er dårlig informert. Hva tenker du om det?

- Vi følger lovkravet med hensyn til informasjon. Etter 1. gangs behandling i kommunen sendes reguleringsplan ut på høring til berørte parter. Så langt i prosessen er vi ikke kommet. Naboene som har klaget har selv hentet ut informasjon om prosjektet fra kommunen, vi har ikke informert dem direkte annet enn gjennom oppstartsvarselet og noen telefoner med den ene naboen.

Sørbø understreker at alt som har kommet inn av klager til nå, er lagt med saken til 1. gangs behandling. Og at endringer allerede er gjort i prosjektet for å imøtekomme klagerne.

- Vi har fjernet en etasje på den ene blokken som står mot nord-vest og vi har prioritert bygging av spennende uterom mellom blokkene. Kommunen har kommet med krav om at en gjennomgangssti gjennom tomten og opp til Ørnahaugen skal bestå. Det er et krav som er kostnadskrevende fordi blokken må deles opp for å gi en fysisk åpning i bygningsmassen, men det er lagt inn i prosjektet nå, forteller Sørbø.

Men ikke alle klagerne får sine ønsker oppfylt.

- Prosjektet kan gi dårligere solforhold for en eller to av naboene, sier prosjektlederen.

Partene er uenige
Etter at en privat reguleringsplan har vært ute på høring, skriver kommunens fagavdeling en innstilling som skal til politisk behandling i fagkomite og bystyre. Hva som blir det endelige utfallet i denne saken, vet en derfor ennå ikke.

– Det er et politisk vedtak i Bergen kommune om at en ønsker fortetting. Byfortetting har mange fordeler, men vil kunne bli negativt for noen få. Denne problemstillingen står Bergen kommune midt oppe i nå. I denne saken er partene rett og slett uenig. Da må noen andre ta en totalvurdering og holde minus for de få opp mot fordelene med fortetting, avslutter Sørbø.

- De må ta hensyn til oss som bor her
Kjersti Hegrenæs bor i Ørnahaugen 64 og er en av naboene som har klaget på prosjektet. Hun mener at endringene utbygger har gjort for å imøtekomme klagerne, ikke er godt nok.

- Skal det ha god effekt for oss som bor her, burde utbygger kutte to etasjer og ikke bare en.

- Hvilke endringer mener dere må til for at dere godtar bygging på tomten?

- Skal det komme en utbygging, må det tas hensyn til oss som bor her i dag. Et prosjekt må ikke ta fra oss kvaliteter vi har i dag. Mange problemer kunne vært løst om det ble tatt litt mer hensyn, mener Hegrenæs.

- Om denne private reguleringsplanen blir godkjent av kommunen, hva gjør dere da?

- Vi vil prøve å klage videre og bruke de mulighetene vi har, avslutter Hegrenæs.

Av

Tonje Geithus