Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • I løpet av årets fire første måneder svindlet man for over 50 millioner kroner i Norge.

Nedgang i anmeldt trygdesvindel

Slik kjemper NAV mot svindlerne

Mellom januar og april i år anmeldte Nav 324 personer for trygdesvindel i Norge. Det er færre enn på samme tid i fjor. – Bedre kontrollmetoder og strengere regelverk er noen av årsakene, ifølge Nav Kontroll.

Tallene for årets første fire måneder, som ble offentliggjort i mai, viser at det totalt ble anmeldt 324 personer. Samlet svindlet de 324 personene for 50 477 483 kroner. Til sammenligning var summen samlet på samme tidspunkt i 2016 på 97 983 374 kroner.

Bedre kontrollmetoder og skjerpet krav til aktivitet

NAV har fortsatt ikke offentliggjort tallene for andre tertial, men det er grunn til å tro at det fortsatt er nedgang i trygdesvindelen.

– En viss nedgang var forventet. Det henger sammen med bedre kontrollmetoder og endringer i regelverk med skjerpet krav til aktivitet. I tillegg dreier vi vår innsats mer over mot større og mer kompliserte saker som tar tid og ressurser å utrede. Samtidig er dette tall for ett tertial. I slutten av januar 2018 har vi tallene for hele 2017 klare, og vi vil da bedre kunne se utviklingen over noe tid, sier Sverre Lindahl, som er direktør i Nav Kontroll.

Nav Kontroll består av cirka 125 medarbeidere, som er dedikert oppgaven med å forebygge, avdekke og utrede trygdesvindel.

De har fire hovedmetoder for å avdekke trygdesvindel.

1. Gjennom ordinær saksbehandling i NAV

2. Maskinelle kontroller (samkjøring av registre), eksempelvis stønadsregister mot opplysninger fra a-ordningen, herunder inntektsopplysninger og arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

3. Meldinger og samarbeid med andre offentlige etater, herunder A-krim-gruppen. (A-krim-gruppen er et samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet bestående av Arbeidstilsynet, Nav, Politiet, Toll, Skatteetaten og Kemneren, red. anm.)

4. Tips fra publikum.

– Vi mottar årlig mellom to og tre tusen tips fra publikum, forteller Lindahl.

Dagpengesvindel avdekkes mest

Av de 326 anmeldte forholdene, er 233 såkalt dagpengesvindel.

– Dagpenger og arbeidsavklaringspenger er de to stønadstypene hvor vi avdekker og anmelder mest svindel. I mange av disse sakene begås svindelen ved at man er i inntektsgivende arbeide og unnlater å informere NAV om dette. I tillegg svindles det også ved at stønadsmottakere oppholder seg i utlandet uten å informere NAV, sier direktøren for Nav Kontroll.

Totalt i 2016 ble det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner. Lindahl vil likevel ikke spekulere i hvor mye svindelen koster Nav hvert år.

– Vi vet at det er store mørketall når det gjelder trygdesvindel, men det er betydelig usikkerhet rundt tallene. Analyser fra Proba anslo i 2011 og 2013 at beløpet var i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Samtidig har det skjedd betydelige endringer og innstramminger i regelverket siden disse analysene ble gjort.

Svindlet for 6,5 millioner i Hordaland

Isolerer man tallene for å gjelde bare for Hordaland, ser man at det der ble anmeldt 49 personer for trygdesvindel for til sammen 6,5 millioner kroner. Hordaland er ett av få fylker med en oppgang i antall anmeldelser (49) sammenlignet med samme periode i fjor. (45). Totalt sett er det likevel en nedgang i samletbeløpet det ble svindlet for i første tertial. Det vil si fra 10 millioner kroner i 2016 til 6,5 millioner i 2017.

Av

Cathrine Holden

cathrine.holden@sydvesten.no

Relaterte saker